Klachtenregeling

KLACHTENREGLEMENT STICHTING NOBCO

Preambule Het bestuur van de Stichting Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches (NOBCO) heeft een klachtenprocedure in het leven geroepen en heeft daartoe het onderhavige reglement vastgesteld. Bij de NOBCO aangesloten coaches hebben in de ‘overeenkomst tot aansluiting’ de gelding van deze klachtenregeling aanvaard.

Klachten kunnen zich richten tegen bij de NOBCO aangesloten coaches. Klachten worden behandeld door een klachtencommissie, waarvan de samenstelling en de bevoegdheden in dit reglement zijn geregeld. De klachtenprocedure strekt ertoe om in voorkomend geval een onafhankelijk oordeel te krijgen over de vraag of een NOBCO coach heeft gehandeld conform hetgeen in vergelijkbare gevallen van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach mag worden verwacht. In deze gevallen kan een klacht worden ingediend over het handelen van de coach of over de financiële aspecten van de dienstverlening van de coach.

De klachtencommissie zal het handelen van de coach toetsen aan de Ethische Gedragscode, waaraan elke NOBCO coach zich onvoorwaardelijk heeft verbonden, alsmede aan de meer algemeen geldende normen die in het maatschappelijk verkeer van toepassing zijn. Het bestuur van de NOBCO streeft met deze professionele klachtenbehandeling naar het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening door NOBCO-coaches. De NOBCO beschouwt bekendmaking van de uitspraken van de klachtencommissie als een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten coaches.

Uitspraken van de klachtencommissie worden in geanonimiseerde vorm gepubliceerd op de website van de NOBCO (www.nobco.nl).